Andreas Hennius

andreas.hennius@arkeologi.uu.se

Efter närmare 20 års yrkeserfarenhet av fältarkeologi och arbeten inom museer och kulturmiljövårdssektorn började jag 2015, tack vare pengar från Berit Wallenberg Foundation, med doktorandstudier på arkeologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Som fältarkeolog har jag deltagit i utgrävningar från nästan alla perioder och alla typer av lämningar men med en tyngdpunkt på boplatser från järnåldern och skogsmarkens arkeologi. Det är nu dags att summera fältåren och försöka fördjupa kunskapen kring dessa lämningar.

I mitt planerade avhandlingsprojekt kommer jag att studera utmarkens roll i samhällsutvecklingen under yngre järnåldern. Det sker stora förändringar i inmarkernas gårdssystem i övergången mellan äldre och yngre järnåldern. Ett ofta förbisett faktum är att det under perioden även sker en expansion ut i områden som tidigare endast utnyttjats extensivt så som exempelvis skogsmarken eller skärgården. Inmarkens gårdar med åkrar och ängar och utmarken med tillfälliga aktivitetsytor med specialiserade verksamheter är delar av ett större ekonomiskt system där de fyller olika funktioner men är helt beroende av varandra. Utmarken kan vara en nyckel för att förstå samhällsutvecklingen under perioden 600-1200 e.kr.

Utmarkens arkeologi har lyfts fram som ett eftersatt område av flera Länsstyrelser men är också viktig för skogsindustrin med en vilja till effektivt och hänsynstagande skogsbruk.

Viking Age tar production and outland exploitation 

Antiquity: Volume 92, Issue 365

  • October 2018 , pp. 1349-1361

http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2018.22

Whalebone Gaming Pieces: Aspects of Marine Mammal Exploitation in Vendel and Viking Age Scandinavia