Gunilla Runesson

gunilla.runesson@arkeologi.uu.se

Gunilla Runesson

Min avhandling rör Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland (se en kort film om det http://www.su.se/om-oss/evenemang/forskardagarna/hur-hittar-man-sp%C3%A5ren-efter-brons%C3%A5ldersboplatser-p%C3%A5-gotland-1.241488 ). 

Är en av forskningsledarna för kulturarvsnoden vid Campus Gotland. Ett första syfte med noden är att dels stärka, dels förnya forskning och utbildning kring kulturarv, både materiellt och immateriellt, vid Campus Gotland. Ett andra syfte är att aktivt vidga kretsen av forskare och möjliggöra fördjupat samarbete mellan Campus Gotland och Campus Uppland. Ett tredje syfte är att utveckla samverkan med aktörer utanför Campus Gotland som har behov av forskning om kulturarv.

En del i forskningsprojektet Modernitet och vetenskap på Gotland under 1800-talet. Syftet med studien är att undersöka vilka förändringar som skedde i och med järnvägsutbyggnaden på Gotland både ur ett samhällsgeografiskt och ett arkeologiskt perspektiv och om, och i så fall vilken påverkan det hade på lokalsamhället. Arkeologi och modernitet är ett forskningsfält som sedan 2000-talets början växt fram och kan generellt sett delas upp i två spår där ett tar upp modernitetens historiska framväxt speglat i det arkeologiska materialet och det andra spåret är hur arkeologin i sig blir en del av tankegodset om modernitet (Rosén 2007: 10; Ersgård 2007: 173).  I min delstudie är det senare som avses och utgångspunkten är att undersöka hur mötet med det moderna, i det här fallet järnvägens utbyggnad på ön, och urgamla lämningar och fornfynd hanterades som kom fram vid grustäkter och vid själva utläggandet av järnvägsrälsen.

Publikationer

Hallin Lawergren G., 1999 Kummel, skepp och koksten – ett snitt ur Gotlands bronsålder. I: Olausson, Michael (red) Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 25. Stockholm

Hallin, G. 2001. Arkeologi, Legitimitet och Identitet. Elektronisk fulltext: http://mainweb.hgo.se/Forskning/kulturarv2001.nsf/e87d0871264c3011c1256ac6003dedd0/de28031aa66db47dc1256b3c005935cd!OpenDocument

Hallin G., 2002 Kummel, skepp och koksten. En studie om bosättningsområden och social struktur under bronsåldern på Gotland. Lic-avhandling. Stockholms universitet. Stockholm

Hallin 2003, Depåfyndet från Smide i Väte. I: Radhe B., 2003 (red.) Klenoder.

Gotländskt Arkiv. Visby

Hallin G., 2003 Delrapport Arkeologisk undersökning av fast fornlämning nr 62 på fastigheten Liffride 1:8, Alskog socken på Gotland

-          2004 Delrapport II

-          2005 Delrapport III

Runesson L., Hallin G., 2001 Roses and Ruins, Myth and Reality I: La Gestione del Patrimonio Culturale. Cultural Heritage Management. (Ed. Quagliuolo M., 2001).  Atti del VI colloqio internazionale, Proceedings of the 6th  international meeting, Barletta 4/8 dicembre 2001. Elektronisk fulltext: http://mainweb.hgo.se/Forskning/kulturarv2001.nsf

Runesson G., 2007 Delrapport IV. Arkeologisk undersökning av fast fornlämning nr 62 på fastigheten Liffride 1:8, Alskog socken på Gotland

  • 2008 Delrapport V

Runesson G., 2010 Gotlandic Bronze Age Settlements in Focus. In: Martinsson-Wallin H., 2010 Baltic Prehistoric Interactions and Transformations: The Neolithic to the Bronze Age. Gotland University Press 5. Visby

Runesson G., 2014 Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå. Stockholm Studies in Archaeology 61. Diss. Stockholms universitet. Stockholm

Senast uppdaterad: 2022-01-27