Gunnel Ekroth

gunnel.ekroth@antiken.uu.se

Min forskning är i huvudsak koncentrerad till den antika grekiska kultursfären och i synnerhet olika aspekter av grekisk religion.

Jag skrev min avhandling om heroskulter under arkaisk till tidighellenistisk tid (ca 700-300 f.Kr.), dvs. mytiska eller historiska personer som levat och dött och fått en kult efter sin död (http://www.kernos.ulg.ac.be/supplements/ekroth_2002.html). Syftet var att definiera vilka offerritualer som användes och varför det finns variationer, och att ifrågasätta den traditionella tolkningen av dessa kulter som präglat forskningen sedan 1800-talet.

Genom att analysera alla epigrafiska och litterära belägg för heroskultoffer samt frångå den traditionella synen på grekisk religion som uppdelad i en olympisk och en ktonisk sfär, visar det sig att heroskult ritualmässigt ligger mycket nära kulten av gudarna. Djuroffer som avslutas med måltider (thysia) var den vanligaste ritualen, medan libationer av blod samt totalförstöring av offergåvorna genom eld, holokauster, enbart kan beläggas i särskilda fall och av särskilda orsaker. Det faktum att heroerna var döda verkar inte ha påverkat kultbruket i någon nämnvärd utsträckning och heroskulternas ursprung skall inte sökas i kulten av de döda. Jag har senare i artikelform analyserat olika specifika aspekter av heroskult utifrån individuella heroskultplatser eller monument, men heroerna hör i stort sett till ett avslutat kapitel i min forskning.

Pågående forskning

Det geometrisk-arkaiska Argolis

Jag har deltagit i ett antal fältarkeologiska projekt i Grekland, periodmässigt bronsålder till romersk tid, och är för närvarande involverad i två publiceringprojekt. Den första gäller en geometrisk-arkaisk kultplats i Berbati, Argolis, belägen vid en tholosgrav från sen bronsålder. Publiceringen av denna keramikdepå kommer avsevärt att öka vår kunskap om argivisk arkaisk keramik, samt även bidra till förståelsen av hur järnålderns befolkning hanterade spåren av det förflutna i det landskap där de verkade. Det andra projektet gäller publicering av de geometriska fynden från Brittiska skolans utgrävningar i Mykene. Senare faser från denna bronsåldersboplats har alltid behandlats lite styvmoderligt och en analys av keramiken samt övrig geometrisk evidens från Mykene kan förhoppningsvis förtydliga vår bild av situationen under 800- och 700-talen f.Kr.

Arkaisk krateriskos från Berbati, ca 600-575 f.Kr.

Grekisk offerritual i praktik, tro och teori

Sedan ett antal år tillbaka har min forskning till stora delar rymts inom projektet Grekisk offerritual i praktik, tro och teori, tidigare finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet syftar till att kartlägga den konkreta, praktiska rituella verkligheten, samt att analysera samspelet mellan praktik och teori, respektive praktik och teologi. Studiet av grekiska offer kan sägas vara ”överteoretiserat” med tanke på vår bristfälliga empiriska kunskap. Mitt grundläggande perspektiv är att vi först måste veta vad de antika grekerna gjorde, för att kunna ställa frågan varför och försöka greppa den teoretiska och teologiska överbyggnaden.

Metoden utgörs av en integrering av allt tänkbart källmaterial från ca 700-200 f.Kr.: texter, inskrifter, ikonografi, arkeologi och osteologi. Kombinationen av olika källor är en nödvändighet, då olika källmaterial berättar om olika ”verkligheter”. Av speciellt intresse är de fall då olika kategorier av källor inte överensstämmer och att då försöka förstå vad detta kan bero på. Det osteologiska materialet från grekiska helgedomar, vilket tidigare inte utnyttjats till fullo, är av stor vikt och i kombination med inskrifter, texter och avbildningar kan benen tydliggöra den grekiska offerterminologin och hur offerdjuren styckades och fördelades.

Ren konkret har jag arbetat mycket med hanteringen av blod, kött och ben inom offerritualen samt olika aspekter av altaren. Grekisk offerritual kretsar kring att definiera och hantera det faktum att människor och gudar i en förfluten forntid faktiskt åt tillsammans som jämlikar, men att dödliga och odödliga nu är åtskilda men kan komma varandra nära genom just själva offren. Att få gudarna att komma nära, men inte för nära (vilket är förenat med livsfara) är offrens kärna och de rika variationerna inom offerritualen uttrycker möjligheterna i detta intrikata samspel. Det handlar mycket om vad man äter, hur det är tillagat eller inte, var man äter och tillsammans med vem.

Praktiska offerexperiment med bränning av får- och grissvansar. Experimentiell styckning av lamm
Praktiska offerexperiment med bränning av får- och grissvansar. Experimentiell styckning av lamm

Bilder från experimentet Ur elden i askan

Kommande studier

För närvarande arbetar jag med köttets ikonografi, altarens närmiljöer och hantering av sopor i helgedomar, grisars roll inom kulten och i jordbruket, graden av ritualer och helighet i måltider intagna i hemmet i relation till måltider i helgedomar. Jag vill också titta närmare på förhållandet djuroffer-jakt, förekomst och användning av vapen i helgedomar, hanteringen av och synen på fett inom kultbruket (det finns ett tiotal olika termer för fett i antik grekiska), varför och hur man brände offergåvor helt eller delvis samt att samma handling, att bränna, inte alltid hade samma innebörd. Jag planerar även tillsammans med en kollega en konferens om kastration av gudar, människor och djur för att belysas de rituella aspekterna av denna förvandling av kroppen (arbetstitel: Gain through loss).

 • Ekroth, Gunnel

  Why does Zeus care about burnt thighbones from sheep?: Defining the divine and structuring the world through animal sacrifice in ancient Greece

  Ingår i History of Religions, s. 225-250, 2019.

 • Ekroth, Gunnel

  Hades, Homer and the Hittites: The cultic-cultural context of Odysseus’ ‘round trip’ to the Underworld

  Ingår i Round trip to Hades inthe Eastern Mediterranean tradition, s. 37-56, 2018.

 • Ekroth, Gunnel

  Holocaustic sacrifices in ancient Greek religion and the ritual relations to the Levant

  Ingår i Change, continuity, and connectivity, s. 308-326, 2018.

 • Ekroth, Gunnel; Nilsson, Ingela

  Introduction

  Ingår i Round trip to Hades inthe Eastern Mediterranean tradition, s. 1-10, 2018.

 • Ekroth, Gunnel

  Men vad håller kentauren i handen?: Avbildningar av och attityder till köttkonsumtion i antikens Grekland

  Ingår i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok, s. 165-182, 2018.

 • Ekroth, Gunnel

  Nora Brüggemann, Tiryns XVIII. Kult im archaischen Tiryns. Eine Analyse neuer Befunde und Funde, Reichert Verlag, Wiesbaden 2015

  Ingår i Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, s. 539-545, 2018.

 • Ekroth, Gunnel; Nilsson, Ingela

  Round trip to Hades in the Eastern Mediterranean tradition: Visits to the underworld from antiquity to Byzantium

  2018.

 • Nilsson, Ingela; Ekroth, Gunnel

  Round Trip to Hades: Visits to the Underworld in the Eastern Mediterranean Tradition

  2018.

 • Ekroth, Gunnel

  The crocodile on Samos or Africa in the Aegean

  Ingår i The resilience of heritage, s. 61-68, 2018.

 • Ekroth, Gunnel

  Vernant et les os: Théorie et pratique du sacrufuce grec

  Ingår i Relire Vernant, s. 83-115, 2018.

 • Ekroth, Gunnel

  Bare bones: Zooarchaeology and Greek sacrificial ritual

  Ingår i Animal sacrifice in the ancient Greek world, s. 15-47, 2017.

 • Ekroth, Gunnel

  "Don't throw any bones in the sanctuary!": on the handlings of sacred waste at ancient Greek cult places

  Ingår i Ritual matters, s. 33-55, 2017.

 • Ekroth, Gunnel

  Holocaustic sacrifices in ancient Greek religion: Some comments on practice and theory

  Ingår i Animal sacrifice in ancient Greece, s. 45-66, 2017.

 • Ekroth, Gunnel

  Sacred meals in ancient Greece?: Dining in domestic settings as compared to sanctuaries

  Ingår i The Eucharist - its origins and context., s. 1389-1411, 2017.

 • Ekroth, Gunnel

  A view from the Greek side: Interpretations of animal bones as evidence for sacrifice and ritual consumption

  Ingår i Journal of Ancient Judaism, s. 35-50, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  Brauron

  Ingår i Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, s. 148-, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  Daimon

  Ingår i Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, s. 229-, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  "Don't throw bones in the sanctuary!": On the handling of sacred waste at ancient Greek cult places

  Ingår i Ritual matters, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  Hero cult

  Ingår i Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, s. 416-, 2016.

 • Ekroth, Gunnel; Lindblom, Michael

  Heroes, ancestors or just any old bones?: Contextualizing the consecration of human remains from the Mycenaean shaft graves at Lerna in the Argolid

  Ingår i Metaphysis. Ritual, myth and symbolism in the Aegean Bronze Age, s. 235-243, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  Vernant et les os: Théorie et practique du sacrifice grec

  Ingår i Relire Jean-Pierre Vernant, 2016.

 • Ekroth, Gunnel

  Heroes: living or dead?

  Ingår i Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, s. 383-396, 2015.

 • Ekroth, Gunnel

  A note on minced meat in ancient Greece

  Ingår i LABRYS, s. 223-235, 2014.

  Open access
 • Ekroth, Gunnel

  Animal sacrifice in antiquity

  Ingår i The Oxford Handbook of Ancient Animals, s. 324-354, 2014.

 • Ekroth, Gunnel

  Castration, cult and agriculture: Perspectives on Greek animal sacrifice

  Ingår i Opuscula, s. 153-174, 2014.

  Open access
 • Ekroth, Gunnel

  Homeric echoes?: Archaizing language in Greek religious inscriptions

  Ingår i Öffentlichkeit-Monument-Text, s. 619-621, 2014.

 • Ekroth, Gunnel

  Between bronze and clay: The origin of an Argive, Archaic votive shape

  Ingår i Forgerons, élites et voyageurs d'Homère à nos jours, s. 63-77, 2013.

 • Ekroth, Gunnel; Wallensten, Jenny

  Bones, behaviour and belief: The zooarchaeological evidence as a source for ritual practice in ancient Greece and beyond

  2013.

  Open access
 • Ekroth, Gunnel

  Forelegs in Greek cult

  Ingår i Perspectives on ancient Greece, s. 113-134, 2013.

  Open access
 • Ekroth, Gunnel

  Hero cult

  Ingår i The Encyclopedia of Ancient History, s. 3173-3174, 2013.

 • Ekroth, Gunnel

  Holocaust

  Ingår i The Encyclopedia of Ancient History, s. 3279-3280, 2013.

 • Weiberg, Erika; Carlsson, Susanne; Ekroth, Gunnel

  Institutionens historier: En vänbok till Gullög Nordquist

  2013.

 • Ekroth, Gunnel; Wallensten, Jenny

  Introduction: Bones of contention?

  Ingår i Bones, behaviour and belief, s. 9-13, 2013.

 • Ekroth, Gunnel

  Libations, Greek

  Ingår i The Encyclopedia of Ancient History, s. 4051-4052, 2013.

 • Ekroth, Gunnel

  Mytologiska matkrig: Ett ganska okänt rödfigurigt vasmotiv

  Ingår i Institutionens historier, s. 51-60, 2013.

 • Ekroth, Gunnel

  Response to Göran Eidevall

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 47-55, 2013.

  Open access
 • Ekroth, Gunnel

  What we like the bones to tell us: a sacrificial wish list

  Ingår i Bones, behaviour and belief, s. 15-30, 2013.

 • Ekroth, Gunnel

  Aspects of ancient Greek cult. Context, ritual and iconography (Aarhus studies in Mediterranean Antiquity, ASMA, 8), eds. J. Tae Jensen et al.

  Ingår i Opuscula, s. 190-192, 2012.

 • Ekroth, Gunnel

  Pelops joins the party: Transformations of a hero-cult within the festival at Olympia

  Ingår i Greek and Roman festivals, s. 95-137, 2012.

 • Ekroth, Gunnel

  Meat for the gods

  Ingår i Nourrir les dieux?, s. 15-41, 2011.

 • Ekroth, Gunnel

  Ull, pengar och sex: Tolkningar av ett attiskt, rödfigurigt vasmotiv

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 1-12, 2011.