Ing-Marie Back Danielsson

Ing-Marie.Back_Danielsson@arkeologi.uu.se Ing-Marie Back Danielsson

FORSKNING

Sedan hösten 2014 arbetar jag som forskare i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Jag är sedan 2016 även docent i arkeologi vid samma institution.

Jag disputerade år 2007 med doktorsavhandlingen Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia vid Stockholms universitet. Mellan åren 2007 och 2014 verkade jag vid samma universitet inom flera olika postdok-projekt, dels vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, dels vid avdelningen för genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionsvetenskap och genusvetenskap. I postdok-projekten har jag bland annat intresserat mig för hur och varför delar av djur och människor återanvändes utanför gravritualen under yngre järnålder i Mälardalen, hur människors persona skapades i olika yngre järnålderskontexter samt hur och varför materiell kultur i förminskat och förstorat format användes på så kallade kultplatser under yngre järnålder i Skandinavien.

Mina forskningsintressen omfattar också den samtida dödens arkeologi, arkeologihistoria och ett utforskande av olika identitetsordningar i förhistoriska samhällen. Nyare publikationer har även fokuserat på runstenar, minne och bilders materialitet. De forskningsintressena har gemensamt är att de fokuserar på den mänskliga kroppen, dess materialitet, och dess pågående och ständigt skiftande relation över tid till exempelvis djur, materiell kultur, platser och inte minst relationen till sig själv.

Mitt senaste forskningsprojekt finansierades av Marie Sklodowska Curie Actions och

En guldgubbe
En guldgubbe från Bornholm, Danmark

Vetenskapsrådet. En del av projektet genomfördes vid Institutionen för arkeologi vid Southampton University i Storbritannien (2015-2017), där jag var ”Visiting Research Fellow”. Projektet ägnades åt analyser av guldfoliefigurer, ”guldgubbar”, från den yngre järnåldern i Skandinavien. Guldgubbar är små, humanoida figurer som är gjorda av guldfolie. De daterar sig till Vendeltiden (ca 550-800 e. Kr.), är endast kända från Skandinavien, och är vanligtvis förekommande i hallar på så kallade centrala platser. Projektets övergripande syfte var att studera guldgubbarnas förmåga att agera som levande väsen, deras ontologiska status och den mångfald av rhizomatiska relationer som genererades genom att guldgubbarna tillverkades, manipulerades och upplevdes visuellt. Det är viktigt att förstå att guldgubbarna förstås inte var/är levande väsen, utan att detta utgjorde ett metodiskt och analytiskt tillvägagångssätt för att närma sig materialet. Resultaten av studien publiceras bland annat i en monografi 2019.

Forskningen om guldgubbarna kan kopplas till min tidigare forskning om bilder av kroppar, där analyser visat att under tidig järnålder/folkvandringstid så uppträdde dessa bilder främst som en integrerad del av objekt eller föremål, till exempel i form av människoavbildningar på metallhorn, medaljonger, mynt eller brakteatrar. Under den yngre järnåldern (ca 550-1050 e. Kr.) frigörs emellertid bilder av kroppar från sådana föremål på så sätt att de blir fristående artefakter, exempelvis i form av guldgubbar, hängen och figuriner. Det har framförts inom forskning att det råder en brist på bilder av människor/människokroppar inom konsten i den skandinaviska järnålderns tidigaste fas, och att det finns en allmän brist på bilder av kvinnor under den äldre järnåldern (ca 500 f. Kr – 400 e. Kr.). Mitt kommande forskningsprojekt syftar till att ge en fördjupad förståelse för när, hur och varför den mänskliga kroppen kom att tas upp i den visuella kulturen i Skandinavien, där en inflytelserik källa till att det blev så var romarriket. Tillströmningen av romerska mynt i form av denarer, men också genom medaljonger, som vanligen visar en kejsares huvud på ena sidan, torde ha haft stor inverkan på de skandinaviska människornas sätt att relatera till sig själva, och till sina egna kroppar. Genom projektet kan vi bland annat få ökad kunskap om hur den romerska visuella kulturen bidrog till att påverka den skandinaviska järnåldermänniskans kroppslighet, hennes syn på sig själv samt hennes sätt att skapa sig själv.

UNDERVISNING OCH HÖGSKOLEPEDAGOGIK

Under de senaste åren har jag undervisat på, och ansvarat för, flera arkeologiska kurser vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Jag har även varit handledare för flera kandidat-, magister-, och masteruppsatser. Mellan åren 2008 och 2012 läste jag samtliga pedagogiska kurser för undervisande personal vid Stockholms universitet vilket inkluderade University Pedagogy 1 (3 högskolepoäng), University Pedagogy 2 (4,5 högskolepoäng), Forskarhandledarutbildning (4,5 högskolepoäng) samt Universitetspedagogik 3 (7,5 högskolepoäng).

PUBLIKATIONER

2019                   

‘Guldgubbar’ as bodily imagery in Late Iron Age Scandinavia. Process, Practice, Play. Monograph.

2019                   

Images in the Making – The case of Late Iron Age Scandinavian gold foil figures. In: Andréasson Sjögren, A. et al. Festschrift to secret recipient. (In press).

2019                   

The last meal. On the importance of food preparation in connection to Scandinavian Late Iron Age cremation burials. In: Landborg, A., Raffield, B., and Thérus, J. (eds). Elements of Death. Uppsala: Uppsala University.

2019                   

‘Guldgubbar’: Scandinavian Late Iron Age gold foil figures through the lense of intra-action. I: Back Danielsson, I.-M. & A. M. Jones (eds). Images in the Making. Art, Process, Archaeology. Manchester: Manchester University Press. (In press)

2018                   

Alterity and Affect in Archaeological Art. In: Dragos Gheorghiu & Theo Barth (eds). Art-chaeology. Oxford: Archaeopress. (In press).

2017                   

Review of Ruth van Dyke: Practising Materiality. European Journal of Archaeology London: Routledge. vol. 20(1), 168-171.

2017                   

Estrid - moder, mäktig och maskulin?: Berättelser om en rekonstruktion av en senvikingatida kvinna. I: Anna Bohlin och Lena Gemzöe (red.) Fiktion och verklighet,  Göteborg - Stockholm: Makadam Förlag. pp. 195-210.

2016                   

More Theory for Mortuary Research of the Viking World.  European Journal of Archaeology, London: Routledge. vol. 19, 519-531.

2016                   

The Social Qualia of Kuml: An Exploration of the Iconicity of Rune-stones with Kuml Inscriptions from the Scandinavian Late Viking Age. Current Swedish Archaeology vol. 23, 157-178.

2015                   

Walking down memory lane. The mnemonic agency of Late Iron Age Scandinavian Rune Stones. I: Gondek, M., Kirton, J. & Williams, H. (eds). Early Medieval Stone Monuments. Materiality, Biography, Landscape, pp. 62-86. Boydell & Brewer.

2015                   

Commentary on debate/discussion ”The ontological turn in archaeology. No future for a comparative science?” i tidskriften In Situ, 115-117.

2014                   

Handlingar på gränsen. En hypotes kring hetero- och homoerotiska uttryck på heliga Helgö och närliggande Hundhamra under yngre järnålder. In: Alexandersson, H., Andreeff, A. & Bünz, A. (eds). Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh. pp. 259-275. Göteborg: Göteborgs universitet.

2014                   

Gender, feminism and queer within archaeology. USA perspective. In: Smith, C. (ed.) Encyclopedia of Global Archaeology, pp. 2988--2997. Springer Link. [With Benjamin Alberti].

2013                   

Materials of Affect. Gold foil miniatures in the Scandinavian Late Iron Age. In: Alberti, B., Jones, A. och Pollard, J. (eds.). Archaeology After Interpretation. Returning Materials to Archaeological Theory, pp. 325--344. Walnut Creek, CA.: Left Coast Press.

2012                   

The Rape of the Lock. Or a Comparison between Miniature Images of the Eighth and Eighteenth Centuries. In: Back Danielsson, I.-M., Fahlander, F. och Sjöstrand, Y. (eds.). Encountering Imagery. Materialitites, Perceptions, Relations, pp. 29-49. Stockholm: Stockholm University.

2012                   

Imagery beyond representation. In: Back Danielsson, I.-M., Fahlander, F. och Sjöstrand, Y. (eds.). Encountering Imagery. Materialitites, Perceptions, Relations, pp. 1-12. Stockholm Studies in Archaeology. Stockholm: Stockholm University.

2012                  

Questioning Gender. In: Back Danielsson, I.-M. och Thedéen, S. (eds.) To Tender Gender – the Pasts and Futures of Gender Research, pp. 9-16. Stockholm: Stockholm University.

2012                  

Much Ado About Nothing. Gender Research within Archaeology. I: Back Danielsson, I.-M. och Thedéen, S. (red.) To Tender Gender – the Pasts and Futures of Gender Research, s. 17-32. Stockholm: Stockholm University.

2012                   

Review of Maja Hagerman ”Försvunnen värld: om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.” Fornvännen, pp. 356-357.

2011                   

Presenting the Past. On Archaeologists and Their Contribution to Current Burial Practices. Mortality 16: 2, pp. 98--112.

2010                   

Liten lurifax i Lejre. In: Arkaeologisk Forum: 22, s. 30-33.

2010                   

Sense and Sensibility: Masking Practices in Late Iron Age Boat-Graves. In: Fahlander, F. and Kjellström, A. (eds.) Making Sense of Things. Archaeologies of Sensory Perception, pp. 121–140. Stockholm: Stockholm University.

2010                   

Go Figure! Creating Intertwined Worlds in Late Iron Age Scandinavia. I: Gheorgiou, Dragos och Ann Cyphers (eds.). Anthropomorphic and Zoomorphic Miniature Figures in Eurasia, Africa and Meso-America Morphology, materiality, technology, function and context, pp. 79–90. Archaeopress: Oxford.

2009                  

Preface. I: Back Danielsson, I.-M., Gustin, I., Larsson, A., Myrberg, N. och Thedéen, S. (eds.) On the threshold: burial archaeology in the twenty-first century. [Döda personers sällskap: gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck], pp. 8–12. Stockholm: Stockholm University.

2009                   

A rare analogy. Contemporary Cremation Practices. On the threshold: burial archaeology in the twenty-first century [Döda personers sällskap: gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck], pp. 57–80. In: Back Danielsson, I.-M., Gustin, I., Larsson, A., Myrberg, N. och Thedéen, S. (eds.). Stockholm: Stockholm University.

2008                  

Identity, Community, the Body and the Person in Later Prehistory. I: Jones, A. (ed.) Prehistoric Europe, theory and practice, p. 312–329. Blackwell Studies in Global Archaeology. Blackwell: Malden, MA.

2007                   

Masking Moments: The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia. Stockholm Studies in Archaeology 40. Diss.

2006                  

Review of “Prehistoric Pictures”. Fornvännen 2006, s. 45–47.

2003                  

Ingenious Ignition: “Flame, I’m gonna live forever” and other movie rhythms shaking Late Iron Age bodies on the road. In: Bergstøl, J. (ed.) Scandinavian archaeological practice – in theory. Proceedings from the 6th Nordic TAG, Oslo 2001, s. 40–57. Oslo.

2002                   

(Un)Masking Gender – Gold Foil (Dis)Embodiments in Late Iron Age Scandinavia. I: Hamilakis, Y., Plucenniks, M. och Tarlow, S. (eds.) Thinking Through the Body, s. 171—191. London: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

2002                   

Review of “The Excavations at Wijnaldum. Fornvännen 2002.

2001                  

Hemdrup-staven – ett nytt tolkningsförslag. Fornvännen, s. 73–77.

2000                  

Om Pettersson, samiska trummor och Hitlers bunker. Bland annat. I: Fahlander, F., Kristiansen, K. & Nordbladh, J. (eds.). Texter om arkeologisk kulturmiljövård, s. 1–16. Göteborg.

2000                   

Härjad hög i Hallunda. Arkeologisk undersökning av anläggning 34 från yngre järnålder på gravfält RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland. [A Ravaged Mound in Hallunda. An Archaeological Excavation of Monument 34 from the Late Iron Age on Burial Ground RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka parish, Södermanland.] Stockholm: Stockholm University.

1999                  

Engendering Performance in the Late Iron Age. Current Swedish Archaeology. Vol. 7, s. 7–20.

1999                  

Bodies of Difference: Shamanships and Genders in Iron Age Scandinavia. In: Åkerlund, A. (ed.). Pågående avhandlingsarbeten vid Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 10.

1998                   

Sanning och konsekvens. Synvinklat om vi och dom. Nu och då. I: Lundström, I. och Foldøy, O. (eds.) Nordisk Museifestival 1998 i Stavanger, s. 42–47. Stavanger.

1998                   

Norsborg och Skrävsta i Botkyrka. Makt i monument och materiell kultur. [Norsborg and Skrävsta. Power through Monuments and Material Culture]. In: Fredengren, C. & Tarsala, I. (eds). Aktuell arkeologi VI, 31–40.

REDAKTÖRSKAP

2019                   

Back Danielsson, I.-M. and A. M. Jones (eds). Images in the Making. Art, Process, Archaeology. Manchester: Manchester University Press. (In press).

2012a                

Back Danielsson, I.-M., Fahlander, F. och Sjöstrand, Y. (eds.). Encountering Imagery. Materialitites, Perceptions, Relations. Stockholm Studies in Archaeology. Stockholm: Stockholm University.

2012b                

Back Danielsson, I.-M. och Thedéen, S. (eds.) To Tender Gender – the Pasts and Futures of Gender Research. Stockholm: Stockholm University.

2009                   

Back Danielsson, I.-M., Gustin, I., Larsson, A., Myrberg, N. och Thedéen, S. (eds.) On the threshold: burial archaeology in the twenty-first century. [Döda personers sällskap: gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck]. Stockholm: Stockholm University.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-01-27