Jhonny Therus

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör sig kring landskapsarkeologi och förändringen av religiösa och ideologiska uttryck under järnålder in i tidig medeltid, samt hur dessa påverkar samhället i stort.

Sedan september 2012 är jag doktorand i arkeologi och arbetar med avhandlingsprojektet: Med grava konsekvenser. Att via det förflutna artikulera sin identitet

Avhandlingsprojektet behandlar förändringen i det Uppländska gravskicket under tiden ca 800-1150 i syfte att ge en bättre förståelse av de komplexa förhållanden genom vilka människor skapar och vidhåller sin lokala identitet och kodifierar samhällets ideologiska och kosmologiska hörnstenar. Arbetet innefattar bl.a. kartläggning av yttre och inre gravformer, korrespondensanalys med en teoretisk grund vilande på Laclau & Mouffes diskursteori, vilken är utmärkt för att spåra sociala föreställningar och konventioner över tid och rum, tillsammans med ett försök att spåra de företeelser vilka användes för att överbrygga steget mellan den fornskandinaviska och den kristna religionsutövningen.

Utöver avhandlingsarbetet var jag under flera år ansvarig för det högre seminariet i arkeologi och koordineringen av institutionens alla seminarieserier. Jag har undervisat i GIS och Nordeuropeisk arkeologi. Samt haft kursansvar för flera moment t.ex. fältkurser, föremålsstudier och introduktion till materiella källor och kultur. Jag har även ordnat flera heldagsseminarier kring intressanta arkeologiska teman, t.ex. seminarier kring Bayeuxtapeten, Tuna-gårdar och yngre järnåldersboplatser, samt en dag om arkeologi i östra Fyrislund.

Andra projekt

Sandbyborg

I kungsgårdens skugga. Hässelby – kristnande och bebyggelseförändring ur ett lokalt perspektiv.

När Sverige slutade i Ryssby. Slagfältsarkeologiska studier i samband med Kalmarkriget 1611-1613.

Medlem i The Whedon Studies Association

Tidigare sysselsättning

Är utbildad vid Uppsala universitet, främst i Arkeologi, Historia och Viking and Early Medieval Studies, och har sedan 2002 arbetat som arkeolog och antikvarie från Åland till Blekinge, anställd av Societas Archaeologica Upsaliensis, Arkeologikonsult, UV Mitt, Ålands Museibyrå och Kalmars läns museum. Jag har undersökt lämningar från samtliga perioder mellan Mesolitikum och tidigindustriell tid, möjligen med en tyngdpunkt på boplats- och kultiska lämningar från Neolitikum-Bronsålder och äldre järnålder, men även innefattande lite ovanligare varianter såsom småländsk gruvarkeologi och en inventeringsexpedition till Kuzova-arkipelagen i Vita havet.

Parallellt med fältarbete har jag varit anställd av både Museum Gustavianum och Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala för att gå igenom och reda upp flera äldre seminariegrävningar, bl.a. vid de vikingatida gravfälteten i Hässelby och Sunnersta och den Öländska fornborgen Hässlebyborg. Jag har även varit engagerad i Helena Victors kultuhusprojekt Håga 2000 –Rituella rum i världen.

Publikationer och rapporter

2016. Lilla Vi. Tusentals år av gravläggningar och internationella kontakter i mörkaste Småland. I: Forntid längs ostkusten 4. Blankaholmsseminariet 2012-2014. Red. K. Alexandersson & Papmehl-Dufay, L.

2015. Trafikplats Jenny. Särskilda arkeologiska undersökningar 2010. RAÄ 175 & 176 inom Västervik 3:1 i Västerviks socken i Västerviks kommun, Kalmar län. Del 1 Rapport & del 2 bilagor. Kalmar läns museum Arkeologisk rapport 2015:1

2014. Lilla Vi - En studie av en järnåldersbygd. Michael Dahlin och Jhonny Therus. Stadsmuseet Näktergalen. Årsskrift 2014

2013. De styrde knarr och föll i öst. -Om de vendeltida massgravarna vid Salme. Populär arkeologi 3/2013.

2011. Deponeringar i en grund våtmark. Arkeologisk utredning etapp 2, 2011. Löt 1:1>2, Norrby 2:3>2 och 2:3>6, Löt sn, Borgholms kn, Öland. Kalmar läns museum, Arkeologisk rapport 2011:6.

2010. Stenålderslämningarna vid Norrby gård. Arkeologisk utredning och förundersökningar 1990-1991. Norrby gård, Döderhult sn, Oskarshamn kn, Kalmar län. Nationella rapportprojektet 2010. Kalmar läns museum rapport 2010:32.

2010. Fiskväg förbi Torsrums damm. Översiktlig bedömning av kulturmiljövärden 2010. Torsrum, Ålem sn, Mönsterås kn, Kalmar län. Kalmar läns museum rapport 2010:16.

2010. Lämningar intill Rinkabyholmsskolan. Arkeologisk förundersökning 2010. Boplats RAÄ 156, Rinkaby 6:44, Hossmo sn, Kalmar kn, Småland. Kalmar läns museum, arkeologisk rapport 2010:27.

2010. Genom banvallen över gravfältet. Schaktövervakning 2010. Hjälmsta 1:2 m.fl., Föra sn, Borgholms kn, Öland. Kalmar läns museum, Arkeologisk rapport 2010:30.

2010. Bland stenbrott och järnframställningsplatser. Arkeologisk schaktövervakning 2010. Brånahult 1:8, Madesjö sn, Nybro kn, Småland. Kalmar läns museum, Arkeologisk rapport 2010:28.

2010. Rapport över kompletterande förundersökning av väg E22, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlhamns kn (Lst dnr: 431-6922-09), oktober 2010. Komplettering till Blekinge museum rapport 2010:13.

2007.Runstenars speglingar. Var vikingatidens Närke orienterat mot Mälardalen?I: Om makt och offer. Röster om centralmaktens utveckling i tiden före historien. Red: Karlenby, L. Riksantikvarieämbetet.

2007. Sommaränge skog –. Begravningar, ritualer och bebyggelse från seneolitikum, bronsålder och folkvandringstid. Rapport del 1. De förhistoriska lämningarna vid Sommaränge Skog, RAÄ 211-213, Viksta sn, Uppland. C. Forsman & Victor H. (Med bidrag av Jhonny Therus) SAU skrifter 18.

2005 Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta. –RAÄ 91, en gravplats använd under brons och järnålder. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7. Arkeologisk undersökning. H. Victor et al. (Med bidrag av Jhonny Therus) Riksantikvarieämbetet. SAU.

2004 NAA 2000. Lokalredaktör rörande brons- och äldre järnålder.