Lingström, Maria

maria.lingstrom@arkeologi.uu.se

Doktorand vid institutionenMaria Lingström

Mitt forskningsfält är den danska invasionen av Gotland år 1361 ur ett slagfältsarkeologiskt perspektiv. Det övergripande målet med min forskning är att ge en mer nyanserad och detaljerad bild av den danska invasionen. För första gången kommer information från slagfältet i Mästerby socken på mellersta Gotland, och information från massgravarna i Visby, att läggas samman. Med hjälp av skrivna källor, jämförelser med samtida europeiska slag samt angränsande vetenskaper, kommer detta att resultera i en ny kunskapsbas. Den förenklade bilden av den försvarslösa, dåligt utrustade bondehären kontra den överlägsna, professionella armén ifrågasätts, till förmån för en mer komplex bild av verkligheten.

Jag har för avsikt att svara på frågan om hur det gotländska försvaret var organiserat, och vad Gutalagen samt andra landskapslagar nämner om militärt försvar, medborgerliga rättigheter samt krav på skyddsutrustning och vapen. Hur kunde gutar och danskar i realiteteten utrusta sig? Hur var det gotländska varningssystemet organiserat, och vilka delar av Gotland valde att strida i Mästerby? Genom de arkeologiska fynden, kommer jag att diskutera huruvida det är möjligt att fastslå hur många gotlänningar respektive danskar som deltog och hur många som var beridna. Eftersom så lite är känt om högmedeltida vapen, är en presentation av slagfältsfynden från Mästerby en mycket viktig del av avhandlingen. Vilken taktik använde de striderna parterna i Mästerby respektive i Visby, och vad resulterade den i?

Jag har också för avsikt att skissera en bild av den historiska och politiska bakgrunden på Gotland samt i Sverige, Danmark och i Östersjöregionen. Jag ska försöka att belysa hur tidigare händelser, som 1288 års inbördeskrig på Gotland samt digerdöden, påverkade befolkningen. Varför valde den danske kungen att invadera Gotland? Hur förändrades livet för gutarna, när de gick från vara löst knutna till det svenska riket till att bli danska undersåtar? Andra viktiga områden är den muntliga traditionen och sägnerna kring och forskarens roll i tolkandet av 1361 års händelser. Med hjälp av ett källpluralistiskt tillvägagångssätt vill jag teckna en ny bild av händelserna som inträffade under den danska invasionen.

Senast uppdaterad: 2021-02-05