Michael Neiss

michael@neiss.se

Neiss håller i en medalj

MICHAEL NEIß:
Mitt stora intresse för forntida hantverk har lett mig till en materialbaserad forskningsinriktning inklusive 3D-laserskanning, databasutveckling och föremålsteckning. Preliminära forskningsresultat publiceras kontinuerligt, och jag deltar i ett flertal forskningsprojekt. I linje med mina forskningsintressen behandlar min doktorsavhandling och mitt postdokprojekt vikingatida smycken, med fokus på produktionsmönster samt dekorens kognitiva och religiösa innebörd

POSTDOKPROJEKT – HAbIT (Handicraft Archaeology based on Intelligent Technology)
Arkeologin upplever f.n. en makalös renässans inom materialforskningen, tack vare nya möjligheter inom natur- och datavetenskap. Men i fråga metallhantverkets roll för kulturell förändring väntar några viktiga frågor på ett svar. HAbIT ämnar att generera en ny och empiriskt grundad teori om materialitetens roll inom kulturella förändringsprocesser. Projekttiteln anspelar både på forntida hantverksprocesser och på vår tids digitala lösningar som hjälper oss att avslöja dem. Under projektets gång kommer jag att undersöka hur samspelet mellan tre faktorer – urbanisering, religiös förändring och serieproduktion av bildkonst – gjorde Skandinavien till en del av den västerländska kristenheten. Med sitt innovativa upplägg kommer HAbIT att generera metodrelaterade och tekniska innovationer även utanför det valda studieområdet. Idén att sprida bildbudskap genom metallgjutning hade implementerats, övergivits och återuppfunnits många gånger innan urbaniteten slutligen slog rot. Katalysatorn som skapade den medeltida kopplingen mellan urbanisering och serieproduktion var den kristna ideologin. När denna nått Skandinavien genom nygrundade handelsplatser, etablerades en ny uppsättning materiella ankare som fusionerade inhemska och främmande värden till något helt nytt som skulle manifestera sig såväl inom som utanför den bildmässiga domänen. På så sätt drogs vikingatidens människor in i en accelererande händelsesprial som förvandlade deras traditionella värld till ett medeltida samhälle.

DOKTORANDPROJEKT – Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik
 Under de gångna 150 åren har olika generationer av forskare närmat sig vikingatidens djurornamentik med frågor som varit lika mångfacetterade som de material som de studerade. Den här studien fokuserar på figurknoppspännen av Birka-typ. I sin klassiska form liknas figurknoppspännet bäst vid en skulptur som byter skepnad i takt med att betraktaren byter perspektiv. Figurknoppspännen blåser inte bara nytt liv i traditionella forskningsfrågor. De väcker också nya forskningsfrågor som styr oss in på okända farvatten. Här gör vi fältobservationer som faller utanför arkeologins etablerade förklaringsmönster. Med ledning i den indiska liknelsen om de sex blinda männen som sökte komma underfund med det okända fenomenet ”elefant”, närmar jag mig fenomenet ”figurknoppspänne” från olika betraktningsvinklar – närmare bestämt genom att kombinera olika metoder som har utvecklats inom separata forskningsdiscipliner som arkeologi, konsthistoria, kognitionsvetenskap och filologi. Det metodologiska ramverket för mitt flermetodsupplägg är informerad GT. Med detta avses en variant av datagrundad teoribildning som använder etablerade teorier för att identifiera och förklara mönster i materialet vilka legat utanför disciplinens traditionella forskningsfokus. Motsättningar som uppstår genom blandningen av metoder ses inte som ett hinder, utan som en generator för tankegnistor som alstrar en ny teori. Genom att kombinera dynamisk typologi, ikonologisk hermeneutik och multimodal semiotik, avslöjar min studie ett antal okända paralleller mellan djurornamentik och diktkonst i kontex­tuell, kognitiv och visuell bemärkelse. Som resultat är man benägen att leta efter en potentiell koppling mellan dessa två distinkta uttryck för vikingatidens kultur. Användes föremål med djurornamentik som referenspunkter för skaldisk ekfras? Eller fungerade djurornamentiken som ett materiellt ankare för samma konceptuella blandningar som också materialiserades inom skaldernas poesi? Undersökningen utmynnar i en empiriskt grundad teori som kopplar smedens bildspråk till skaldens språkbilder, närmare bestämt inom ramen för den fornnordiska idrottsideologin.

CURRICULUM VITAE

KONTAKT:

MOBIL: 0736462991
EPOST: michael@neiss.se; michael.neiss@arkeologi.uu.se

UTMÄRKELSER:

Mottagare av Svenska fornminnesförningens Mandelgren-medalj

FORSKNING:

PROJEKT
Allah-ringen från Birka
Digital artefacts – 3D laser scanning and modeling
En förlorad värld?
Experimentell arkeologi
Handelsplatsers hantverk och urbanismens ursprung
Metallgjutning i det medeltida Ribe
Virtuell gjutning av vikingatida spännen

POSTDOKPROJEKT
HAbIT – Handicraft Archaeology based on Intelligent Technology

DOKTORSAVHANDLING
Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik
(teori & metod)

f.d. HANDLEDARE
Christoph Kilger, Frands Herschend & Ingmar Jansson

FÖREDRAG, MEDIA & POSTERS

PUBLIKATIONER

VIDEON

ANNAT:

Doktorandrepresentant (HT 2019 – VT 2022) i
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed
Kvalitetsutskottet för forskning & utbildning på forskarnivå

Forskningskluster-samordnare (VT 2017)

Forskningspartner i UrbNet

Invald medlem i Das internationale Sachsensymposium e.V.

Samordnare av workshopen 59° North 2016 & 2019

Uppmärksammad i UNT & Populär Historia & andra medier

MER INFORMATION:
Academia
LinkedIn

Vikingatida spänne från Vestervang i Danmark. Dekoren i form av djurornamentik med fixeringsbilder. Illustration: Michael Neiß
Vikingatida spänne från Vestervang i Danmark. Dekoren i form av djurornamentik med fixeringsbilder. Illustration: Michael Neiß

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-05-15